Relationshandlingar: Nulägesbeskrivning och rekommendation på nytt arbetssätt

Relationshandlingar: Nulägesbeskrivning och rekommendation på nytt arbetssätt

I samband med Trafikkontorets processarbete har det konstaterats att det sannolikt är stora kostnader för Trafikkontoret med dagens arbetssätt kring överlämning och hantering av relationshandlingar.

Invit har gjort en utredning där:

  • Nuläget kartlades med fokus på arbetsrutiner och processer inklusive styrande dokument
  • Identifiering av flaskhalsar med avseende på tid och kostnad med dagens arbetssätt
  • Ett beslutsunderlag för ledningsgrupp i form av rekommendationer som minimerar och/eller tar bort flaskhalsar